Általános Szerződési Feltételek

A dokumentumot pdf formátumban letöltheti vagy megnyithatja ide kattintva.


1. A szerződő felek között kézizálogjoggal biztosított kölcsönszerződés jött létre. A kölcsönszerződés alapján a Correct Zálogház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint hitelező köteles a szerződésben meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsönösszegét a szerződés szerint (egy összegben, a lejárat napjáig, ha a zálogjegy előlapjára nyomtatott szöveg másként nem rendelkezik) készpénzben visszafizetni. A kölcsön folyósítása a szerződéskötéskor, készpénzben történik.


2. A szerződés a jelen általános szerződési feltételekből, valamint a zálogjegy előlapján feltüntetett egyedi adatokból áll. A zálogjegy előlapján kerül feltüntetésre a kölcsön összege, a lejárat napja, a szerződéskötés helye és időpontja, a díjtételek és azok mértéke, valamint az egyes díjtételek fizetési határideje, továbbá a zálogtárgy leírása, valamint annak a felek által
közösen megállapított (a hitelező érdekében eljáró becsüs által megajánlott, és az adós által elfogadott) zálogértéke.


3. A zálogjegy a Ptk. 5:89. § (6) bekezdése alapján értékpapírnak minősülő okirat, amelynek kibocsátója a Hitelező, és amelynek birtokosa a Hitelezővel (zálogjogosulttal) szemben jogosult arra, hogy az előlapon meghatározott kölcsönösszeg és járulékai megfizetése ellenében, a türelmi idő végéig megkapja a zálogtárgyat. A jogosultság bizonyítása, illetve átruházása kizárólag az értékpapír által lehetséges, emiatt a Hitelező felhívja az adós figyelmét a zálogjegy gondos megőrzésére A zálogtárgy átvételét követően az adós semmilyen igény érvényesítésére nem jogosult.
A zálogjegy bemutatóra szól, és szabadon átruházható.


4. A szerződés a zálogtárgynak a hitelező javára történő átadásával, valamint a zálogjegy és a kölcsönösszeg átadásával-átvételével jön létre (elzálogosítás napja).


5. A hitelezőt követelése biztosítására a szerződésben meghatározott, az adós tulajdonában lévő zálogtárgyon kézizálogjog illeti meg. A hitelezőt megilleti a zálogtárgy birtoklásának a joga, a zálogtárgyat azonban köteles épségben megőrizni és a zálogjog megszűnésekor visszaadni. A hitelező a zálogtárgyat nem használhatja, és nem hasznosíthatja. Az adós a zálogtárgy átadásával szavatolja az afeletti tulajdonjogát, kizárólagos rendelkezési jogát és jelzálogtól való mentességét.


6. Az adós által a kölcsön után esetlegesen fizetendő, a szerződésben külön nem szabályozott díjakat, valamint egyébként a díjak mindenkor hatályos mértékét a zálogfiókban kifüggesztett hirdetmény, a díjak meghatározásának leírását a hitelező üzletszabályzata tartalmazza.


7. A hitelező a szerződésben meghatározott díjtételek egyoldalú módosítására nem jogosult. Amennyiben a felek megállapodnak a szerződéses futamidő meghosszabbításáról, ezt követő időszakban a szerződésre a szerződéses futamidő meghosszabbításának napján érvényes díjtételek vonatkoznak.


8. A kölcsönösszegnek és a hiteldíjnak az adós részéről történő megfizetésével a szerződés megszűnik, az adós a biztosítékul szolgáló zálogtárgyat visszakapja.
A zálogkölcsön lejáratának napján kell adósnak a zálogtárgyat kiváltania és a zálogkölcsönt visszafizetnie. Ennek adós a kölcsön egy összegben történő, hitelező pénztárába (teljesítési helye) való befizetéssel tesz eleget, a pénztári órákban. A zálogkölcsön teljes összegének megfizetése esetén hitelező a zálogjegyet felmutató és a zálogkölcsönt megfizető részére visszaadja a zálogtárgyat, a zálogjegy eredeti példányát pedig átveszi 
Adós a visszaadott zálogtárgyat haladéktalanul megvizsgálja. Esetleges kifogásait haladéktalanul közölni köteles hitelezővel, ennek hiányában hitelező a későbbiekben kifogásokat nem fogad el, az adós semmilyen igény érvényesítésére nem jogosult.


9. Az adós a zálogjegyének benyújtásával jogosult a kölcsön futamidő előtti visszafizetésére és zálogtárgyának kiváltására; ebben az esetben a már megfizetett díjakon felül csak időarányos kamat fizetendő, a futamidő előtti visszafizetésre tekintettel külön díj nem kerül felszámításra.
E rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, ha a fogyasztónak minősülő adós 14 napon belül fel kívánja mondani a szerződést.
Hitelező azonnali felmondással megszüntetheti a szerződést, amennyiben

  • Adós adatok, tények, információk elhallgatásával, valótlan adatok, tények, információk közlésével hitelezőt szándékosan megtévesztette, illetőleg tévedésben tartotta.

  • Adós a szerződésből eredő kötelezettségeinek nem tesz eleget;

  • Jogszabály alapján egyéb okból az azonnali felmondásnak van helye.

Azonnali hatályú felmondása esetén hitelező követelései azonnali hatállyal, egy összegben esedékessé válnak, továbbá zálogtárgyból történő kielégítési joga azonnali hatállyal megnyílik.
Adós felmondási jogát egyebekben akkor gyakorolhatja, ha hitelezővel kötött szerződése alapján tartozása a felmondás időpontjában nem áll fenn.

10. Hitelezőnek adós haladéktalanul bejelenteni köteles az alábbiakat:

  • A zálogtárgyat harmadik személy magának követeli;

  • Adós ellen polgári per, fizetési meghagyás kibocsátása iránt vagy végrehajtási záradékolás iránti eljárás indult, illetőleg ha adóst polgári peres eljárásban jogerősen elmarasztalták vagy vele szemben végrehajtási eljárás indult.

  • Olyan adat, tény, körülmény jut a tudomására, amely hátrányosan befolyásolja a zálogtárgy értékesíthetőségét vagy annak értékét csökkenti;

  • A zálogtárgyat bíróság, NAV, vagy más hatóság az eljárása során lefoglalja, zár alá vételét vagy zárlatát rendeli el, vagy más módon történő elvonásáról dönt.

11. A Hitelező kielégítési joga a kölcsön lejártának napját követő napon nyílik meg. A Hitelező ugyanakkor vállalja, hogy megnyílt kielégítési joga ellenére sem értékesíti a zálogtárgyat a lejárat napját követő hónap végéig (türelmi idő). Ezt követően a zálogtárgyat bírósági végrehajtáson kívül, nyilvánosan értékesítheti. A Hitelező a zálogtárgy értékesítésére vonatkozó szándékáról az értékesítés napja előtt 30 nappal a zálogfiókban kifüggesztett hirdetmény útján értesíti az Ügyfelet, illetőleg – szükség esetén – a törvény által előírt személyeket. Az értékesítés során a Hitelező– a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva –a zálogtárgy tulajdonjogát átruházza. A Hitelező az értékesítést követően elszámolást készít, a befolyt vételárnak a zálogtárgy őrzésével, állagának fenntartásával, feldolgozásával, átalakításával és értékesítésével kapcsolatban felmerült költségekkel csökkentett összegét a zálogkötelezett (az Ügyfél) részére kiadni köteles.


12. A hitelező felelőssége a kézizálogtárgyért legfeljebb a zálogjegy előlapján rögzített zálogértékig terjed.


13. Az adós által a kölcsön és a díjtételek megfizetése ellenére át nem vett zálogtárgyakat a hitelező a kölcsön megfizetése napjától számított három hónap eltelte után jogosult értékesíteni.


14. A hitelező felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777., Központi telefon: (36-1) 4899-100, Központi fax: (36-1) 4899-102. Webcím: http://felugyelet.mnb.hu.


15. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Correct Zálogház Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, mint Hitelező üzletszabályzata, a díjtételeket és azok mértékét tartalmazó – a zálogfiókban kifüggesztett – hirdetmény, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.